Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Całkowita wartość projektu: 22 836 821,40 zł przy wkładzie własnym 217 000,00 zł i dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w wysokości 2 619 821,40 zł. 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu z siedzibą: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo z siedzibą: Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób starszych niesamodzielnych do dziennych usług, świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Stary Sącz. W Dziennym Domu Seniora realizowane będą usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne i aktywizująco-usprawniające. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Stary Sącz, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz  do ich opiekunów faktycznych.

W ramach projektu realizowanego od 01.08.2019 r. do 29.01.2023 r. planuje się objąć działaniami 80 osób (kobiet i mężczyzn), w tym 40 osób (kobiet i mężczyzn) po 60 roku życia,  które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz 40 osób (kobiet i mężczyzn) – opiekunów faktycznych. Zespół terapeutyczny dla każdego uczestnika opracuje Indywidualny Plan Działania.

Dzienny Dom Seniora będzie oferować opiekę w ciągu dnia, posiłki, zajęcia ruchowe, zajęcia kulturalno-oświatowe, terapię zajęciową grupową i indywidualną, spędzanie czasu wolnego wspólne z innymi osobami starszymi.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się pod opieką doświadczonych specjalistów – pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, fizykoterapeutów wg najwyższych standardów jakościowych. Mają one na celu utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności, powstrzymanie pogłębiania się dysfunkcji społecznych i zdrowotnych, a tym samym jak najdłuższe funkcjonowanie  uczestników w środowisku własnego miejsca zamieszkania.

Udział w Dziennym Domu Seniora będzie  częściowo odpłatny.

Rekrutacja uczestników do projektu jest aktualna, SĄ WOLNE MIEJSCA.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content