Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu ma na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

  • opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na swoim obszarze działania,
  • działanie na rzecz umacniania lokalnej tożsamości i więzi,
  • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR oraz pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR,
  • kształtowanie postaw otwartych na współpracę, wiedzę i innowacje,
  • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój przedsiębiorczości, kapitału ludzkiego,społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, aktywizacje gospodarczą i zawodową,przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz rozwój produktów regionalnych, turystyki i agroturystyki oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
  • promocja obszarów wiejskich, w szczególności objętych LSR.
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content