Pomoc przyznawana jest jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

– nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarcza sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
– w okresie 24 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności gospodarczej (CEIDG/KRS) i temu podmiotowi nie została przyznana pomoc w tym zakresie.

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione

zakresem realizacji operacji oraz utrzymanie go przez
co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

(zatrudnienie na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę)

Wymóg utworzenia jednego miejsca pracy nie obowiązuje w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną, która we własnym imieniu podejmuje działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ POMOCY WYNOSI 50 000,00 ZŁ

MINIMALNA CAŁKOWITA WARTOŚĆ OPERACJI WYNOSI

NIE MNIEJ NIŻ 50 000,00 ZŁ

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach:

– pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana niezwłocznie po zawarciu umowy,

– druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie miesiąca od zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy – po zakończeniu realizacji operacji, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content