Grantobiorcami realizującymi poszczególne zadania mogą być:

  • osoby prawne, z wyłączeniem województwa i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR, albo

– jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

POMOC PRZYZNAJE SIĘ, JEŻELI WARTOŚĆ KAŻDEGO ZADANIA SŁUŻĄCEGO OSIĄGNIĘCIU CELU PROJEKTU GRANTOWEGO

NIE BĘDZIE WYŻSZA NIŻ 50 000,00 ZŁ ORAZ NIŻSZA NIŻ 5 000,00 ZŁ

UWAGA ! LIMIT POMOCY NA JEDNEGO BENEFICJENTA W CAŁYM OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014-2020 WYNOSI 100 000,00 ZŁ, LIMIT NIE OBEJMUJE JST.

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY DLA SEKTORA SPOŁECZNEGO WYNOSI 90%

REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH,

DLA JST INTENSYWNOŚĆ POMOCY STANOWI 63,63%.

Suma grantów udzielonych Jednostkom Sektora Finansów Publicznych w ramach danego projektu grantowego shopexact replica watchesburga phone casebh-editores nie przekracza 20% kwoty środków przeznaczonych na ten projekt.

Wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji, czyli po zrealizowaniu całości projektu.

Okres trwałości projektu: 5 lat.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content