Pomoc przyznawana jest jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

– prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 02 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, nie otrzymał pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub upłynęły co najmniej 2 lata od dnia przyznania takiej pomocy,

– nie otrzymał pomocy w zakresie tworzenia /rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których prowadzona jest działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie lub w zakresie wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrotu nimi i ich rozwoju (w przypadku ubiegania się    o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów).

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji oraz utrzymanie go przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

(zatrudnienie na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę)

WYSOKOŚĆ POMOCY WYNOSI MINIMALNIE 50 000,00 ZŁ

 A MAKSYMALNIE 300 000,00 ZŁ

UWAGA! LIMIT POMOCY DLA JEDNEGO PODMIOTU W CAŁYM OKRESIE PROGRAMOWANIE 2014-2020 WYNOSI 300 000,00 ZŁ

INTENSYWNOŚĆ POMOCY WYNOSI 70% REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH NETTO (VAT STANOWI WYDATEK NIEKWALIFIKOWALNY)

Wniosek o płatność beneficjent składa w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content