„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt grantowy pn. Ocalić od zapomnienia – zachowanie tożsamości regionalnej i lokalnych tradycji obszaru LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu objęty umową o przyznaniu pomocy nr 01997-6935-UM0620145/20 z 28.05.2021 r., ma na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu poprzez wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, organizację warsztatów, wydanie publikacji i płyty edukacyjnej oraz zakup instrumentów i strojów ludowych do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja 9 zadań objętych projektem grantowym.

Projekt grantowy nr 1/2020/G
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content