logotypy cisssss

Projekt pn.: „CIS – aktywnie i skutecznie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu z siedzibą: Mostki 86,                33-340 Stary Sącz.

Partnerzy projektu: Spółdzielnia Socjalna Serwis z siedzibą: ul.Krakowska 13/3, 33-100 Tarnów; Powiatowy Urząd Pracy dla powiatu nowosądeckiego z siedzibą: ul.Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz.

Okres realizacji projektu: 
od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Obszar realizacji projektu:

powiat nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz

Całkowita szacowana wartość Projektu:

2 498 800,50 PLN

Dofinansowanie UE :

2 123 980,42 PLN

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

234 820,08 PLN

Cel główny projektu:

Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 50 osób (w tym 11 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz poprzez podejmowane działania reintegracyjne w Centrum Integracji Społecznej w okresie od 01.09.2018 – 31.12.2020

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej oraz podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia- w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ); osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Przewidziane w projekcie formy wsparcia:

  • indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne/społeczne/zawodowe,
  • warsztaty edukacyjne/terapeutyczne/aktywne poszukiwanie pracy,
  • giełda pracy-pośrednictwo pracy,
  • kursy/szkolenia zawodowe,
  • warsztaty nauki zawodu w branżach gastronomicznej, wikliniarsko-pamiątkarskiej,
  • praktyki/staże u pracodawców.

Za udział w zajęciach CIS uczestnikowi przysługuje :

· świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu udziału w Centrum stanowić będzie 50% zasiłku dla bezrobotnych),

 – zwrot kosztów dojazdu (dla Uczestników spoza miejsca warsztatów) na podstawie przedstawionych biletów, oświadczeń przewoźników bądź oświadczeń o wykorzystaniu własnego środka transportu,

· Uczestnicy warsztatów otrzymają bezpłatnie odzież ochronną,  środki czystości, materiały potrzebne do nauki zawodu, jeden gorący posiłek dziennie.

Warsztaty nauki zawodu zostaną uruchomione od kwietnia 2019 r., do tego czasu zostaną wyposażone w meble i profesjonalny sprzęt. Uczestnicy będą zdobywać doświadczenie zawodowe pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia w Centrum odbywać się będą od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 6 godzin dziennie ( w tym średnio 4 dni udział w warsztatach, średnio 1 dzień udział w zajęciach indywidualnych/grupowych). 

Kontakt:

Biuro projektu : Mostki 86, 33-340 Stary Sącz

czynne: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

telefon: 18 547- 66- 80

e-mail: cis@bramabeskidu.pl

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content