Zarząd Stowarzyszenia LGD ”Brama Beskidu”

serdecznie zaprasza na   

XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 które odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2022 roku o godz. 16.00

w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu,

ul. Mickiewicza 33  

Zgodnie z § 22 pkt. 3 Statutu LGD drugi termin odbycia Walnego Zebrania

ustala się w dniu 11.08.2022 r. na godz. 16:15.

Propozycja porządku obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia za rok 2021 i podjęcie stosownych uchwał:
 6. Zarządu Stowarzyszenia,
 7. Rady Stowarzyszenia,
 8. Komisji Rewizyjnej.
 9. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021 i podjęcie decyzji o przeznaczeniu wyniku finansowego.
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 11. Zatwierdzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 12. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.

Zaproszenie na XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content