Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Brama Beskidu”

serdecznie zaprasza na

XXXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 16.00

w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu,

ul. Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

(Galeria IMO)

Propozycja porządku obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia za rok 2022 i podjęcie stosownych uchwał:
  a) Zarządu Stowarzyszenia,
  b) Rady Stowarzyszenia,
  c) Komisji Rewizyjnej.
 6. Przedstawienie informacji nt. działalności Stowarzyszenia w roku 2022.
 7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022 i podjęcie decyzji o przeznaczeniu wyniku finansowego.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 9. Przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 10. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia.
 11. Przyjęcie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia.
 12. Omówienie stanu prac nad projektem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – dyskusja w ramach warsztatów dialogu społecznego.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.
Zaproszenie na XXXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
Skip to content