Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Brama Beskidu”

serdecznie zaprasza na

XXXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

 które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 roku o godz. 16:00

w Hotelu Perła Południa w Rytrze

Rytro 380, 33-343 Rytro

Propozycja porządku obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia za rok 2023 i podjęcie stosownych uchwał:
  a) Zarządu Stowarzyszenia,
  b) Rady Stowarzyszenia,
  c) Komisji Rewizyjnej.
 6. Przedstawienie informacji nt. działalności Stowarzyszenia w roku 2023.
 7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 9. Przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 10. Przyjęcie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

  Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 25 ust.11 pkt a) Statutu Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” członkowie Stowarzyszenia mają możliwość uzyskiwania w Biurze Stowarzyszenia dodatkowych informacji oraz zgłaszania swoich uwag, pomysłów i inicjatyw w terminie do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 14:00.

  Zaproszenie na XXXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu
  google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
  Skip to content